رباعی شمارهٔ ۳۴

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در دور شراب و جام و ساقی همه اوست
در پرده مخالف و عراقی همه اوست
گر زانکه به تحقیق نظر خواهی کرد
نامی است بدین و آن و باقی همه اوست