شیر مردی باید از خود رسته‌ای
وز دو عالم رخت خود بر بسته‌ای