شمارهٔ ۴۱

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

گر سبز خطی است، گوشهای خالی گیر
بر مفرش سبزه، رو، کَمِ قالی گیر
اندیشهٔ حال زیر خاکت تا کی
عمر تو چو باد میرود حالی گیر