رباعی شمارهٔ ۱۹۳۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

گفتم که کدامست طریق هستی
دل گفت طریق هستی اندر پستی
پس گفتم دل چرا ز پستی برمد
گفتا زانرو که در درین دربستی