شمارهٔ ۵۸

عطار / مختارنامه / باب چهل و چهارم: در قلندریات و خمریات

هر روز برآنم که کنم شب توبه
وز جام پیاپی لبالب توبه
و اکنون که شکفت برگ گل برگم نیست
در موسم گل ز توبه یارب توبه