بخش ۴۳

سعدی / گلستان / باب هشتم در آداب صحبت

مشورت با زنان تباهست و سخاوت با مفسدان گناه