رباعی شمارهٔ ۱۴۲۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

این دیدهٔ من کز نگرد دور از من
ای صحت صد دیدهٔ رنجور از من
گر کژ نگرم پس به که کژ راست شود
ور شب باشم چون طلبی نور از من