شمارهٔ ۵۵

سعدی / مواعظ / قطعات

ملک ایمن درخت بارورست
زو قناعت به میوه باید کرد
چون ز بیخش برآورد نادان
میوه یک بار بیش نتوان خورد
بررسی آماری شمارهٔ ۵۵ - ملک ایمن درخت بارورست

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات میوه می باشند. سعدی از کلمه میوه ۲ بار در شمارهٔ ۵۵ - ملک ایمن درخت بارورست استفاده کرده است.

کلمه تکرار
میوه 2