تک‌بیت شمارهٔ ۶۷۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

چون ماه درین دایره هر چند تمامم
از پهلوی خویش است مدارم چه توان کرد