رباعی شمارهٔ ۱۶۶۵

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

آنی که به صد شفاعت و صد زاری
بر پات یکی بوسه دهم نگذاری
گر آب دهی مرا اگر آتش باری
سلطان ولایتی و فرمانداری