رباعی شمارهٔ ۱۰۵۹

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

از دل سوی دلدار شکافست شکاف
وانکس که نداند این معافست معاف
هر روز در این حلقه مصافست مصاف
می‌پنداری که این گزافست گزاف