شمارهٔ ۴۶

عطار / مختارنامه / باب بیست و ششم: در صفت گریستن

گرچه غمم از گریستن بیرونست
هر روز مرا گریستن افزونست
ای ساقی جان فروز! در ده جامی
تا سیر بگریم که دلم پرخونست