رباعی شمارهٔ ۱۹۹۰

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

همسایگی مست فزاید مستی
چون مست شوی بازرهی از هستی
در رستهٔ مردان چو نشستی رستی
بر باده زنی ز آب و آتش دستی