شمارهٔ ۳۲

عطار / مختارنامه / باب چهل و هفتم: در معانیی که تعلق به شمع دارد

تا چند قفا ز نیک و بد خواهم خورد
خونابهٔ خصم بی خرد خواهم خورد
بر سفرهٔ سفلهای اگر بنشینم
چون شمع بر آن سفره ز خود خواهم خورد