شمارهٔ ۱۰۸

کاکل او دام در راه صبا انداخته است
زلف او زنجیر را در دست و پا انداخته است