رباعی شمارهٔ ۶۸

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

ملک دو جهان را به طلبکار دهند
وین سود و زیان را به خریدار دهند
بویی که صبا ز کوی جانان آورد
وقت سحر آن را به من زار دهند