رباعی شمارهٔ ۱۷۱

یا رب ز قضا بر حذرم می‏داری
وز حادثه ها بی خبرم می‏داری
هر چند ز من بیش بدی می‏بینی
هر دم ز کرم نکوترم می‏داری