رباعی شمارهٔ ۱۸۹

انوری / دیوان اشعار / رباعیات

دستت به سخا چون ید بیضا بنمود
از جود تو در جهان جهانی بفزود
کس چون تو سخی نه هست نه خواهد بود
گو قافیه دال شو زهی عالم جود