رباعی شمارهٔ ۱۴۳۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

بیدل من و بیدل تو و بیدل تو و من
سرمست همی شدیم روزی به چمن
عمریست که من در آرزوی آنم
کان عهد به یادآوری ای عهد شکن