شمارهٔ ۶۰

عطار / مختارنامه / باب بیست و نهم: در شوق نمودن معشوق

گه نعره زن قلندرت خواهم بود
گه در مسجد مجاورت خواهم بود
گر جان و دلم به باد برخواهی داد
من از دل و جان خاکِ درت خواهم بود