شمارهٔ ۱

عطار / مختارنامه / باب هشدهم: در همّت بلند داشتن و در کار تمام بودن

خواهی که دلت محرم اسرار آید
بی خود شود و لایق این کار آید
برکش ز برون دو جهان دایرهای
در دایره شو تا چه پدیدار آید