رباعی شمارهٔ ۱۲۶۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

فانی شدم و برید اجزای تنم
می‌چرخ که بر چرخ بد اول وطنم
مستند و خوشند و می‌پرستند همه
در عیب از این وحشت و زندان که منم