رباعی شمارهٔ ۱۴۵۸

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

چون زرد و نزار دید او رو یک من
خونابه روان ز چشم چون جو یک من
خندید و به خنده گفت دلجو یک من
ای ظالم مظلومک بدخو یک من