رباعی شمارهٔ ۱۴۸۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

شد کودکی و رفت جوانی ز جوان
روز پیری رسید بر پر ز جهان
هر مهمانرا سه روز باشد پیمان
ای خواجه سه روز شد تو بر خیز و بران