حکایت شمارهٔ ۱۶

سعدی / گلستان / باب سوم در فضیلت قناعت

یکی از عرب در بیابانی از غایت تشنگی می‌گفت