غزل شمارهٔ ۱۵۳

موج زن در دل خیال آن لب میگون گذشت
آب حیوان بین که از دریای آتش چون گذشت
تا دلی آوردم و این فتنه ها بر داشتم
از گرانباری چه ها بر خاطر گردون گذشت
با من گریان چه داری، رو که تا نزدیک من
هر قدم می باید از صد دجله و جیحون گذشت
در درون باغ عشرت عمر ها بگذشت، لیک
عمر دیگر در پریشانی هم از بیرون گذشت
کاروان عمرها کش نوشدارو بار بود
دایم از سیلاب زهر و جویبار خون گذشت
نقش پا بنمایدت گر زانکه پی گم می کنی
کز کدامین طرف عرفی آمد و مجنون گذشت
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۱۵۳ - موج زن در دل خیال آن لب میگون گذشت

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات گذشت، عمر می باشند. عرفی از کلمه گذشت ۷ بار ، عمر ۲ بار در غزل شمارهٔ ۱۵۳ - موج زن در دل خیال آن لب میگون گذشت استفاده کرده است.

کلمه تکرار
گذشت 7
عمر 2