تک‌بیت شمارهٔ ۹۷۹

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

صحبت شبهای میخواران ندارد بازگو
چون ز مجلس می‌روی بیرون، لب پیمانه باش