تک‌بیت شمارهٔ ۱۰۵۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

با همه مشکل گشایی خاک باشد رزق من
بر سر ره چون کلید اهل فال افتاده‌ام