شمارهٔ ۲۰۵

در وجود ما شراب تلخ باطل می شود
از زمین شور ما افسوس حاصل می شود