رباعی شمارهٔ ۶۲۷

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

جائیکه در او چون نگاری باشد
کفر است که آنجای قراری باشد
عقلی که ترا بیند و از سر نرود
سر کوفته به که زشت ماری باشد