رباعی شمارهٔ ۱۱۵۴

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

انگورم و در زیر لگد می‌گردم
هر سوی که عشق می‌کشد می‌گردم
گفتیکه به گرد من چرا می‌گرد
گرد تو نیم به گرد خود می‌گردم