رباعی شمارهٔ ۱۰۶

سنایی / دیوان اشعار / رباعیات

ای شاخ تو اقبال و خرد بارت باد
در عالم عقل و روح بازارت باد
نام پدرت عاقبت کارت باد
کارت چو رخ و سرت چو دستارت باد