شمارهٔ ۳۶

عطار / مختارنامه / باب سی و سوم: در شکر نمودن از معشوق

ای بی سر و بن گشته جهانی از تو
نامانده سالم دل و جانی از تو
گرچه نتوان یافت نشانی از تو
غایب نتوان بود زمانی از تو