شمارهٔ ۶۴

صائب تبریزی / دیوان اشعار / ابیات منتسب

چراغ زندگی را می کند مستغنی از روغن
زبان خویش چون خورشید بر دیوار مالیدن