رباعی شمارهٔ ۸۸۱

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای مرد سماع معده را خالی دار
زیرا چو تهیست نی کند نالهٔ زار
چون پر کردی شکم ز لوت بسیار
خالی مانی ز دلبر و بوس و کنار