رباعی شمارهٔ ۱۰

من بستر برف و بالش یخ دارم
خاکستر و یخ پیشگه و بخ دارم
چون زاغ همه نشست بر شخ دارم
در یک دو گز آبریز مطبخ دارم