غزل شمارهٔ ۹۲۸

سیدی خواهی پناه و بنده باش
بنده شو در بندگی پاینده باش
گر به تیغ عشق او کشته شوی
حی قیومی برو دل زنده باش
در هوای گلستان عشق او
همچو غنچه با لب پر خنده باش
جان فدا کن گر قبولت اوفتد
تا قیامت زین کرم شرمنده باش
خیز از این سایه بنشین آفتاب
هم به نور روی او تابنده باش
سروری ملک بقا گر بایدت
در خرابات فنا افکنده باش
کام جان از سید ما می طلب
یک زمان همصحبت این بنده باش
بررسی آماری غزل شمارهٔ ۹۲۸ - سیدی خواهی پناه و بنده باش

بیشترین کلمات استفاده شده از لحاظ آماری کلمات باش، بنده، جان، عشق می باشند. شاه نعمت‌الله ولی از کلمه باش ۸ بار ، بنده ۳ بار ، جان ۲ بار ، عشق ۲ بار در غزل شمارهٔ ۹۲۸ - سیدی خواهی پناه و بنده باش استفاده کرده است.

کلمه تکرار
باش 8
بنده 3
جان 2
عشق 2