تک‌بیت شمارهٔ ۱۲۱۵

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

از صبح پرده سوز، خدایا نگاه دار
این رازها که مابه دل شب سپرده‌ایم