تک‌بیت شمارهٔ ۵۸۸

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

آه کز کودک مزاجیهای ابنای زمان
ابجد ایام طفلی را ز سر باید گرفت