رباعی شمارهٔ ۱۱۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

پیوسته صبور و رنج‌کش می‌باشم
وندر پی عاشقان ترش می‌باشم
دل در دو جهان هیچ نخواهم بستن
با آنکه مرا خوش است خوش می‌باشم