شمارهٔ ۹

عطار / مختارنامه / باب سی و ششم: در صفت چشم و ابروی معشوق

تا غمزهٔ چشم رهزنت راهم زد
صد تیرِ جفا بر دلِ آگاهم زد
بس سنگدل و ستمگرت میبینم
بشتاب که سنگ و سیم را خواهم زد