شمارهٔ ۱۷

عطار / مختارنامه / باب سی و دوم: در شکایت کردن از معشوق

گه درد توام ز پرده آرد بیرون
گاه از غم تو پردهٔ دل گیرد خون
هر روز هزار بار چون بوقلمون
میگرداند عشق توام گوناگون