رباعی شمارهٔ ۸۶

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

ای آنکه تو یوسف منی من یعقوب
ای آنکه تو صحت تنی من ایوب
من خود چه کسم ای همه را تو محبوب
من دست همی‌زنم تو پائی میکوب