رباعی شمارهٔ ۴۸

اوحدی / دیوان اشعار / رباعیات

ای پیش تو ماه تا به ماهی همه هیچ
وین خواجگی و میری و شاهی همه هیچ
آن دمدمه و غلغل و آوازه و بانگ
با طنطنهٔ کوس الهی همه هیچ