تک‌بیت شمارهٔ ۴۹۷

صائب تبریزی / دیوان اشعار / تکبیتهای برگزیده

هر که مست است درین میکده هشیارترست
هر که از بیخبران است خبردارترست