رباعی شمارهٔ ۳۰۳

مولوی / دیوان شمس / رباعیات

در دایرهٔ وجود موجود علیست
اندر دو جهان مقصد و مقصود علیست
گر خانهٔ اعتقاد ویران نشدی
من فاش بگفتمی که معبود علیست