شمارهٔ ۴۴۸

بر زمین خط از خیال سرو قدی می کشیم
اول مشق جنون ماست، مدی می کشیم