شمارهٔ ۴

عطار / مختارنامه / باب پنجم: در بیان توحید به زبان تفرید

عمرت که میان جان و تن گرداند
یا قطرهٔ تو دُرِّ عدن گرداند
پیوسته تو میگریزی و حضرتِ ما
خواهد که تو را چو خویشتن گرداند