رباعی شمارهٔ ۹۰

عراقی / دیوان اشعار / رباعیات

در دل همه خار غم شکستیم دریغ!
وز دست غم عشق نرستیم دریغ!
عمری به امید یار بردیم بسر
با یار دمی خوش ننشستیم دریغ!