شمارهٔ ۲۸

عطار / مختارنامه / باب نهم: در مقام حیرت و سرگشتگی

سبحان الله! بر صفتی حیرانم
کز حیرت خویش میبسوزد جانم
حال دل شوریدهٔ خود میدانم
کس را چه خبر ز درد بیدرمانم